Nuostatai

Suvestinė redakcija nuo 2018-02-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 35-1722, i. k. 113231GISAK0001-107

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SPECIALIOSIOS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. balandžio 2 d. Nr. 1-107

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-831 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 22.9 papunkčiu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1-214, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19381

 

1. T v i r t i n u Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos nuostatus (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1-117 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pavadinimo pakeitimo, nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ 2.1 punktą;

2.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 15 d. įsakymą Nr. 1-404 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1-117 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pavadinimo pakeitimo, nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. 1-108 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1-117 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pavadinimo pakeitimo, nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 1-378 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1-117 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pavadinimo pakeitimo, nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas,

vidaus tarnybos pulkininkas                                            Vytas Kaziliūnas

 

PATvirtinta

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento

prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2013 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1-107

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento

prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2017 m.  gruodžio 22  d. įsakymo Nr.  1-469

redakcija)

 

 

SPECIALIOSIOS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau – valdyba) yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) pavaldi ir atskaitinga įstaiga, kurios paskirtis – pagal kompetenciją užtikrinti civilinės saugos sistemos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, vykdyti departamento ir jam pavaldžių įstaigų materialinių vertybių logistiką, informacinių sistemų strategiją.

2.  Valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, šiais Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos nuostatais (toliau – Nuostatai) ir kitais teisės aktais.

3.  Valdyba yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, blanką, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu ir ženklą.

4.  Valdybos savininkė yra valstybė. Valdybos savininko teises ir pareigas įgyvendina departamentas, kuris koordinuoja ir kontroliuoja valdybos veiklą, tvirtina ir keičia šiuos Nuostatus, priima sprendimus dėl jos reorganizavimo, likvidavimo, buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymų ir teisės aktų jo kompetencijai priskirtus klausimus.

5.  Valdyba yra biudžetinė vidaus reikalų įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Valdybai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

6.  Valdybos veiklą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją kontroliuoja departamento direktorius, įgaliotos valstybės institucijos ir įstaigos.

7.  Valdyba įstatymų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja jai patikėjimo ar panaudos teise perduotu, išsinuomotu, įgytu iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirtų asignavimų ir kitų šaltinių nematerialiuoju ir ilgalaikiu bei trumpalaikiu materialiuoju turtu.

8.  Valdybos buveinės adresas: Švitrigailos g. 18B, 03223 Vilnius, Lietuvos Respublika.

9.  Valdybos vieši pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami valdybos interneto tinklalapyje (spgv.lrv.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

II skyrius

VALDYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

10.  Valdybos veiklos tikslai yra:

10.1.  aprūpinti valstybinę priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą (toliau – VPGT) centralizuotai įsigytu turtu, administruoti departamento turtą, išskyrus nekilnojamąjį turtą;

10.2.  užtikrinti valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų (toliau – civilinės saugos priemonės) ir Tarptautinės pagalbos teikimo komandos (toliau – TPTK) techninių priemonių saugojimą, jų tinkamos kokybės išlaikymą ir darbinės būklės palaikymą;

10.3.  pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos metodines rekomendacijas, centralizuotai atlikti buhalterinės apskaitos funkcijas;

10.4.  įgyvendinti informacinių sistemų, registrų, kompiuterinės, telefono, radijo ryšio, palydovinio ryšio, apsaugos, įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo, įgarsinimo, techninės ir programinės įrangos, informacijos perdavimo tinklų (toliau – informacinių technologijų ir ryšių sistemos) panaudojimo ir plėtros VPGT strategiją;

10.5.  vykdyti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių agregatų, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangos priežiūrą ir darbinės būklės atkūrimą;

10.6.  vykdyti transporto priemonių eksploatavimą ir priežiūrą.

11. Siekdama 10.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, valdyba:

11.1.  renka ir sistemina duomenis apie VPGT vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinės uniformos poreikį, apskaičiuoja metines finansines normas, rengia technines specifikacijas ir teikia departamentui informaciją dėl tarnybinės uniformos įsigijimo jam pavaldžioms įstaigoms;

11.2.  renka ir sistemina duomenis apie VPGT kvėpavimo organų apsaugos aparatus (toliau – KOAA), narų kvėpavimo aparatus, didelio slėgio kompresorius, cheminės apsaugos kostiumus, hidraulinę gelbėjimo įrangą, teikia departamentui pasiūlymus dėl šių priemonių poreikio ir eksploatavimo ypatumų;

11.3.  vykdo VPGT pareigūnų tarnybinės uniformos, specialiųjų asmens apsaugos priemonių, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos techninių specifikacijų ir pirkimo dokumentų projektų rengimą;

11.4.  vykdo pastatų komplekso Vilniuje, Švitrigailos g. 18 ir Švitrigailos g. 18B, saugos sistemų stebėseną, rezervinio elektros tiekimo įrenginių priežiūrą, atlieka smulkius ūkio darbus, teritorijos priežiūrą;

11.5.  priima, sandėliuoja ir išduoda VPGT skirtas materialines vertybes;

11.6.  pagal kompetenciją administruoja departamento turtą, atlieka administruojamo turto priežiūrą ir darbinės būklės atkūrimą;

11.7.  rengia viešuosius prekių aukcionus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio valdybos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto (išskyrus nekilnojamąjį turtą);

12. Siekdama 10.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, valdyba:

12.1.  teisės aktų nustatyta tvarka vykdo civilinės saugos priemonių atsargų atsakingojo saugotojo funkcijas;

12.2.  organizuoja ir užtikrina civilinės saugos priemonių ir TPTK techninių priemonių saugojimą ir kokybės išlaikymą;

12.3.  atlieka civilinės saugos priemonių ir TPTK techninių priemonių techninę priežiūrą, palaiko darbinę būklę.

13.     Siekdama 10.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, valdyba:

13.1.  teisės aktų nustatyta tvarka centralizuotai vykdo valdybos, Bendrojo pagalbos centro, Ugniagesių gelbėtojų mokyklos ir departamento Gaisrinių tyrimų centro (toliau - įstaigos) buhalterinę apskaitą;

13.2.  pagal nustatytus terminus sudaro įstaigų finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas;

13.3.  pagal kompetenciją vykdo išankstinę, einamąją ir paskesniąją įstaigų finansų kontrolę;

13.4.  teikia pasiūlymus įstaigų vadovybei dėl buhalterinės apskaitos organizavimo.

14.     Siekdama 10.4 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, valdyba:

14.1.  įgyvendina teisės aktų nustatytas VPGT naudojamų informacinių technologijų ir ryšių sistemų organizacines, programines, technines ir kitas saugos priemones;

14.2.  pagal kompetenciją teikia departamentui pasiūlymus dėl informacinių technologijų ir ryšių sistemų diegimo ir panaudojimo VPGT vykdomoms funkcijoms užtikrinti;

14.3.  renka, sistemina ir analizuoja duomenis apie VPGT informacinių technologijų ir ryšių sistemų esamą būklę ir poreikį;

14.4.  pagal kompetenciją teikia departamentui pasiūlymus dėl informacinių technologijų ir ryšių sistemų įsigijimo VPGT;

14.5.  pagal kompetenciją rengia informacinių technologijų ir ryšių sistemų technines specifikacijas;

14.6.  pagal kompetenciją administruoja VPGT naudojamas informacinių technologijų ir ryšių sistemas;

14.7.  pagal kompetenciją atlieka VPGT naudojamų informacinių technologijų ir ryšių sistemų techninę priežiūrą ir darbinės būklės atkūrimą;

14.8.  pagal kompetenciją vykdo VPGT informacinių technologijų ir ryšio sistemų diegimą;

14.9.  analizuoja ir teikia departamentui pasiūlymus dėl efektyvaus VPGT naudojamų informacinių technologijų ir ryšių sistemų paslaugoms užtikrinti išlaidų panaudojimo.

15.  Siekdama 10.5 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, valdyba:

15.1.  pagal poreikį atlieka VPGT gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių agregatų darbinės būklės atkūrimą ir testavimą;

15.2.  atlieka VPGT KOAA, narų kvėpavimo aparatų, hidraulinės gelbėjimo įrangos, didelio slėgio kompresorių ir cheminės apsaugos kostiumų tikrinimą, darbinės būklės atkūrimą ir testavimą;

15.3.  atlieka VPGT didelio slėgio kompresorių į KOAA suslėgtojo oro balionus pučiamo kvėpuojamo oro kokybės bandymus;

15.4.  atlieka VPGT KOAA suslėgtojo oro balionų hidraulinius bandymus ir manometrų kalibravimą.

16.  Siekdama 10.6 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, valdyba:

16.1.  pagal kompetenciją skiria departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms transporto priemones;

16.2.  organizuoja patikėjimo teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų, naudojamų ir disponuojamų transporto priemonių techninę priežiūrą, jų remonto vykdymą, saugojimą;

16.3.  pagal kompetenciją vykdo VPGT krovinių gabenimą ir darbuotojų vežimą;

16.4.  kontroliuoja transporto priemonių nustatytų išlaidų limitų laikymąsi.

17.  Valdyba taip pat atlieka šias funkcijas:

17.1.  dalyvauja rengiant sąskrydžius, kultūros ir sporto renginius, propaguojančius civilinę ir gaisrinę saugą;

17.2.  teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja tarptautiniuose renginiuose;

17.3.  teisės aktų nustatyta tvarka priima ir nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, teikia jiems informaciją;

17.4.  pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia rekomendacijas ir pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

17.5.  pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

17.6.  pagal kompetenciją tvarko, naudojasi registrų ir informacinių sistemų duomenimis;

17.7.  atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III skyrius

VALDYBOS TEISĖS

 

18.  Valdyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

18.1.  įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš fizinių asmenų ir (ar) valstybės ir savivaldybių institucijų, taip pat įstaigų, įmonių, organizacijų ir kitų juridinių asmenų informaciją, kurios reikia jos veiklos tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;

18.2.  pagal kompetenciją sudaryti sandorius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

18.3.  gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

18.4.  teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su valdybos veikla, tobulinimo.

19.  valdyba turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

IV skyrius

VALDYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

20.  Valdybos veikla organizuojama vadovaujantis departamento direktoriaus patvirtintu departamento metiniu veiklos planu ir departamento direktoriaus patvirtintu valdybos metiniu veiklos planu. Valdybos metinis veiklos planas skelbiamas valdybos interneto svetainėje.

21.  Valdyba rengia ir teikia departamentui nustatytos formos ataskaitas ir suvestines, susijusias su nustatytų veiklos tikslų, priemonių ir funkcijų vykdymu, finansinių ir kitų išteklių panaudojimu, ir kitą departamento metiniam veiklos planui rengti reikalingą informaciją.

22.  Valdybos veiklą reglamentuoja šie Nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės, struktūrinių padalinių nuostatai, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymai, kiti vidaus tvarką reglamentuojantys teisės aktai.

23.  Valdybos struktūrą tvirtina departamento direktorius.

24.  Valdybai vadovauja valdybos direktorius, kurį teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia departamento direktorius.

25.  Valdybos direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui, o atskirais klausimais pagal kompetenciją – ir departamento direktoriaus pavaduotojams.

26.  Valdybos direktoriui suteikia atostogas, siunčia į komandiruotes, skiria priedus, priemokas, materialines pašalpas ir jį skatina departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

27.  Valdybos direktorius gali turėti pavaduotoją, kurį teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia departamento direktorius. Valdybos direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas valdybos direktoriui.

28.  Laikinai nesant valdybos direktoriaus, jo funkcijas atlieka valdybos direktoriaus pavaduotojas, jo nesant – kitas departamento direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

29.  Valdybos direktorius:

29.1.  sprendžia valdybos kompetencijai pavestus klausimus, atsako už valdybos kompetencijai pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, valdybos veiklos organizavimą;

29.2.  užtikrina, kad valdybos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, vykdomi Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro, departamento direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai;

29.3.  teikia departamentui pasiūlymus dėl investicinių planų sudarymo ir organizuoja investicijų projektų rengimą, teikia departamentui ataskaitą apie priemonių, įtrauktų į departamento metinį veiklos planą, už kurių vykdymą atsakinga valdyba, vykdymą. Taip pat teikia departamento direktoriui tvirtinti valdybos metinio veiklos plano projektą ir teikia ataskaitą apie jo vykdymą;

29.4.  pagal kompetenciją priima įsakymus ir tikrina, kaip jie įgyvendinami, pasirašo siunčiamuosius dokumentus, atsakymus į paklausimus, sutartis ir kitus vidaus administravimo dokumentus;

29.5.  tvirtina valdybos vidaus tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, darbo grafikus, kitus vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus;

29.6.  tvirtina valdybos metinius išlaidų planus, rengia valdybos vykdomų programų sąmatų projektus, kuriuos teikia departamento direktoriui tvirtinti, ir atsako už jų vykdymą;

29.7.  teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų valdybos darbuotojus, nustato jiems pareigines algas, juos skatina, suteikia atostogas, skiria jiems materialines pašalpas, premijas, priedus ir priemokas, siunčia į komandiruotes ir įgyvendina kitus darbdavio įgaliojimus valdymo srityje;

29.8.    teikia departamento direktoriui tvirtinti valdybos nuostatus, struktūrą, valdybos direktoriaus pareigybės aprašymą ir kitus valdybos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

29.9.    teikia departamentui pasiūlymus dėl valdybos veiklos gerinimo;

29.10.  pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

29.11.  užtikrina darbo sąlygas valdybos darbuotojams jų funkcijoms atlikti, suteikia darbuotojui reikalingas darbo priemones ar turtą;

29.12.  užtikrina, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami žmogiškieji, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

29.13.  užtikrina veiksmingą, atitinkantį programose nustatytus tikslus ir rezultatyvų valdybai paskirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų naudojimą;

29.14.  pagal kompetenciją sudaro sandorius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

29.15.  nustato valdybos vidaus darbo tvarką;

29.16.  sudaro valdybos nuolatines ir laikinąsias komisijas, tvirtina jų nuostatus ir sudėtį;

29.17.  dalyvauja departamento organizuojamuose metiniuose ataskaitiniuose pasitarimuose, kuriuose pristato valdybos veiklos praėjusių kalendorinių metų ataskaitą, atstovauja valdybai arba įgalioja kitus valdybos darbuotojus atstovauti valdybai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, tarpžinybinėse darbo grupėse, tarptautinėse organizacijose;

29.18.  bendradarbiauja valdybos veiklos klausimais su Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie Vidaus reikalų ministerijos, departamentui pavaldžiomis įstaigomis, kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis;

29.19.  vykdo departamento direktoriaus, o atskirais klausimais pagal kompetenciją ir jo pavaduotojų pavedimus, naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis;

29.20.  atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

30.  Valdybos direktoriaus pavaduotojas nustatytose veiklos srityse:

30.1.  koordinuoja ir kontroliuoja valdybos struktūrinių padalinių veiklą įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius, vidaus reikalų ministro ir departamento direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus ir valdybos direktoriaus pavedimus;

30.2.  organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis;

30.3.  teikia valdybos direktoriui pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su valdybos veikla ir funkcijomis, tobulinimo;

30.4.  padeda valdybos direktoriui nustatyti valdybos veiklos tikslus ir jų siekti;

30.5.  vykdo kitus valdybos direktoriaus pavedimus ir atlieka kitas teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

 

V skyrius

VALDYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

31.  Valdybos metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka valdybos direktorius.

32.  Valdybos finansų kontrolė atliekama valdybos direktoriaus nustatyta tvarka.

33.  Valdybos finansinį (teisėtumo) ir veiklos auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

34.  Valdybos vidaus auditą atlieka departamento Centralizuotas vidaus audito skyrius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35.  Valdyba steigiama, pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-214, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19381

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1-107 „Dėl Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-469, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21142

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2013 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1-107 "Dėl Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-26